Gentofte Kommune har mange grønne områder. Det samlede areal af haveanlæg, parker, naturområder, strandparker og kirkegårde i kommunen er 1.686.000 kvm. Heraf udgør områder, der udvikles og plejes som naturområder 840.000 kvm.

De 10 kommunale naturområder er:

  • Baunehøj
  • Brobæk Mose
  • Christiansholms Mose
  • Ellemosen
  • Gentofte Sø
  • Holmehaven
  • Hundesømosen
  • Nymosen
  • Skovshoved Mark
  • Vintappersøen

Målsætning for naturområdernes pleje og udvikling er:

”fokus på at bevare og udvikle et rigt dyre- og planteliv, samtidig med at områderne skal være gode, rekreative rammer for kommunens borgere. Fælles for de 10 områder er, at beplantningerne skal fremstå naturlige og bestå af plantearter, som er naturligt hjemmehørende i Danmark.” – og videre:

”At et område er et ‘naturområde’ betyder, at græsvegetationen får lov at vokse op og udvikle sig til blomsterenge og høstes ca. en gang om året. Dette gøres for at fremme udbredelsen af blomstrende urter og dermed skabe levesteder for insekter, der igen er føde for fuglene”

I en opgørelse over kommunernes naturkapital fra 2017, udarbejdet af Århus Universitet får Gentofte kommune værdien 31, hvilket er 7 point højere end tallet for den samlede naturkapital for Danmark. Find omtale af undersøgelsen på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside om biodiversitet.

Rammerne for den overordnede grønne planlægning og de potentielle udviklingsmuligheder for en sammenhængende grøn struktur for Gentofte Kommune er beskrevet i Grøn Strukturplan. Her ligger også aktuelle udviklingsplaner, helhedsplaner og bevaringsplaner for grønne områder i kommunen.

Gentofte Sø udgør sammen med Brobæk Mose et af de mest benyttede grønne områder i Gentofte Kommune. Området er kommunens største sammenhængende vådområde.

Gentofte Sø er blandt landets reneste søer over 20 ha, og hele området er udpeget som Natura-2000 område, fordi det rummer flere naturtyper og arter, som er truet i hele EU, og som Danmark derfor er forpligtiget til at beskytte. Bl.a. findes der hele 7 arter af vildtvoksende orkidéer i området, heriblandt Gentofte Kommunes ansvarsart Priklæbet Gøgeurt. Området er samtidig en vigtig fuglelokalitet.

Et høslætlaug har siden 2006 i samarbejde med Gentofte Kommune arrangeret høslæt på et engareal ved søens vestside. Høslættet er til gavn for orkidéer og andre vilde planter, der trives bedst under lysåbne og næringsfattige forhold.

Dansk Ornitologisk Forenings caretakergruppe for Gentofte Sø iagttager og registrerer løbende fugle, planter , insekter, padder og pattedyr i området. Gruppens registreringer giver et billede af den store artsrigdom i området . Registreringer ligger DOFs hjemmeside.

I 2017 blev der afholdt en Bioblitz ved Gentofte Sø og Brobæk Mose fra den 7. juni kl. 20 til den 8. juni kl. 20. Bioblitzen var arrangeret af DOF Gentofte, DN Gentofte og Grøn Guide Gentofte samt understøttet af Gentofte Kommunes Natur og Miljø afdeling. Bioblitz er en snapshot af biodiversiteten i et afgrænset område opgjort over 24 timer, hvor så mange frivillige som muligt møder op og hjælper med at opgøre arter. Det endelig artsantal var 766 heriblandt flere nye arter for området og endda måske for hele Danmark. Artslisten, udarbejdet af Thomas Vikstrøm kan downloades her.

En ny udviklingsplan for Gentofte Sø blev udviklet og politisk vedtaget i 2017.

Grupper af frivillige er tilknyttet flere af de grønne områder i kommunen, hvor de udfører opgaver med naturpleje.

Høslæt ved Gentofte Sø

Et høslætlaug har siden 2006 arrangeret høslæt på et engareal ved vestsiden af Gentofte Sø. Høslættet, der arrangeres i et samarbejde mellem DOF, DN , Gentofte Kommune samt Grøn Guide Gentofte er til gavn for orkidéer og andre vilde planter, der trives bedst under lysåbne og næringsfattige forhold samt for flere insekt- padde- og fuglearter.

Tilmelding til høslætlauget kan ske til: thomas.vikstroem@dof.dk

Blomstereng i Nymosen

En borger med bopæl ved Nymosen har gennem en årrække plejet et kommunalt engareal der grænser op til egen have. Ved kun at slå dele af græsarealet og aktivt beskytte opvoksende planter fra at blive ædt af grågæssene, der ofte opholder sig på arealet, har han medvirket til fremvækst af en frodig blomstereng med mange hjemmehørende planter, herunder orkidéer.

Fåregræsserforening i Bernstorff Slotshave

Siden 2013 har der i sommerhalvåret været udsat får på et paragraf 3 område i Bernstorff Slotshave, der hører under Slots- og Kulturstyrelsen. Fåreholdet er etableret i et samarbejde mellem den lokale fåregræsserforening, Slots- og Kulturstyrelsen samt en fåreavler i Helsinge. Frivillige fra foreningen fører på skift tilsyn med fårene og mødes derudover til Kontakt formanden hvis du vil høre mere om muligheden for at blive frivillig i fåregræsserforeningen.

Forstbotanisk Have i Charlottenlund

Haven blev grundlagt i 1838 som en studiesamling for botanik- og skovbrugsstuderende. Den ejes af staten og administreres i dag af Miljøministeriet /Naturstyrelsen Hovedstaden. En gruppe borgere dannede i 2009 støttegruppen Forstbotanisk Haves Venner, der siden har etableret sig som forening med samme navn. Foreningen arbejder med at sætte fokus på havens værdier gennem formidling og arrangementer i haven. Derudover arbejder frivillige fra foreningen med at bevare havens træer og buske, bl.a. ved at fjerne stormfældede træer, samt ved at bekæmpe brombær, japansk pileurt, kristtorn og andre konkurrencedygtige arter. Alt i samarbejde med Naturstyrelsen. Læs mere på foreningens hjemmeside.