Alt forbrug medfører en påvirkning af miljøet. Du kan nedsætte denne påvirkning ved at være en opmærksom og kritisk indkøber. Både når det gælder indkøb af dagligvarer som rengørings- og kontorartikler og når det drejer sig om varer,  du skal have med dig i længere tid: tøj, elektronik, brændeovne etc.

Miljømærkerne Svanen og Blomsten er en genvej til de mindst miljøbelastende på markedet.

Som producent kan man opnå licens til at bruge mærket, når en række kriterier er opfyldt. Kriterierne udvikles løbende og er specifikke for de forskellige varegrupper. F.eks. indeholder svanemærket madpakke- og bagepapir ikke fluorstoffer , svanemærkede plejeprodukter indeholder ikke mikroplast og et af de kriterier, der skal være opfyldt for at en computer kan blive svanemærket , er at produktet nemt kan skilles ad og de enkelte komponenter genanvendes.

Kriterierne er udvalgt på baggrund af livscyklusanalyser, der afdækker produkternes miljøpåvirkning fra vugge til grav. Kriterierne sikrer et mindre miljøbelastende produkt eller serviceydelse.

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svane- og blomstmærkede produkter fastsættes.

De officielle miljømærker findes i dag på godt 15.000 forskellige produkter og serviceydelser. Målet med Svanen og Blomsten er at mindske forbrugets amlede miljøbelastning. Derfor ser begge miljømærker på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Læs mere på miljømærkning Danmarks hjemmeside: www.ecolabel.dk

Køb færre ting af bedre kvalitet

Økologimærker

Økologisk producerede varer er mærket med EU’s økologimærke. Det røde Ø-mærke blev indført i 1989 og er en garanti for at det Ø-mærkede produkt er produceret, forarbejdet markedsført under kontrol af danske myndigheder. Varer der er mærket med EU´s økologimærke overholder de krav til økologiske produktion der er fastsat i EU´s økologiregler. Kontrollen med varer med det grønne logo ligger i et andet EU land. Siden 2010 har det været obligatorisk at anvende EU’s økologimærke på økologiske fødevarer der pakkes eller mærkes inden for EU. Derfor er danske varer mærket med både det grønne og det røde økologimærke.

Krav til økologiske producenter

Ingen pesticider

Pesticider er kemisk fremstillede giftstoffer der bruges mod skadedyr eller ukrudt. Økologiske afgrøder dyrkes uden brug af pesticider. Det foder, der bruges til økologisk husdyropdræt, skal være økologisk (xx %) og der å ikke være anvendt pesticider i produktionen. stikprøvekontroller giver meget få fund af pesticidrester i økologiske fødevarer. (Der er påvist pesticidrester i 2,7% af de undersøgte økologisk producerede vegetabilske produkter i 2015. Den procentvise andel fund af pesticidrester i konventionelle vegetabilske varer er i samme undersøgelse 67% – for frugt- og 39% for grønt. )* Vil du helst undgå pesticidrester i din kost skal du vælge de økologiske varer.

GMO ikke tilladt

Der må ikke indgå genmodificerede ingredienser i økologiske fødevarer og der må heller ikke indgå kød, mælk og æg fra dyr, der har fået genmodificeret foder.

Færre tilsætningsstoffer

Der er færre tilsætningsstoffer i de økologiske produkter end i de konventionelle. 379 forskellige tilsætningsstoffer må anvendes i de konventionelle fødevarer , heraf må 49 anvendes i økologiske fødevarer. Mange af de tilladte tilsætningsstoffer er udvundet af naturlige ingredienser- f.eks rødt farvestoffer af rødbeder .

Grønt græs og åben himmel

Økologiske dyr kan boltre sig på mere plads og under friere forhold end konventionelt opdrættede dyr. Økologireglerne indeholder krav om at ”dyrene skal have økologisk foder, plads, lys, luft adgang til udendørsarealer læ, skygge og mulighed for at pleje deres hud og fjer”

Natur

Alene rummer økologien ikke løsningen på den biodiversitetskrise vi befinder os i. Sammenholdt med konventionelle landbrug er der dog registreret flere vilde planter og dyr på og omkring økologiske bedrifter. I gennemsnit er der 40 forskellige plantearter i levende hegn mellem økologiske marker. I hegn mellem ikke-økologiske marker er der kun 22 arter (tallene gælder de dele af Danmark, hvor jorden er naturligt sandet). Find flere oplysninger på økologisk landsforenings hjemmeside.

Sundhed

Undersøgelser har indtil nu ikke kunnet dokumentere at økologiske fødevarer er sundere end de konventionelle. Når det handler om at påvise fravær/ tilstedeværelse af pesticider i urin ved en økologisk hhv. konventionel kost taler tallene dog for sig selv. Celler i skadedyr og mennesker er på mange måder ens opbygget. Det skulle derfor være underligt om pesticider ikke har en effekt på menneskers sundhed. Læs mere om undersøgelser foretaget på 5 danske familier, der har skiftet fra en konventionel til en økologisk kost på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside .

Grundvandet

Pesticider anvendt i konventionelle landbrug og gartnerier samt i private haver vil før eller siden med nedbøren blive ført ned til grundvandet og drikkevandsdepoterne. Økologisk dyrkning medfører ikke denne pesticidbelastning af grundvandet.

Gentofte Kommunes affaldsmodel

I Gentofte er der gode muligheder for at kildesortere affald ved bopælen. Udover en container til dagrenovation er der opdelte containere til fraktionerne glas, papir, plast og metal. Derudover er der mulighed for at få en miljøboks til farligt affald. Tilbud der kan fravælges. Haveejere kan bestille sække til haveaffaldet og få en kompostbeholder stillet til rådighed. Gentoftes borgere er også omfattet af en storskraldsordning og der er gode muligheder for at skille sig af med sorteret affald på genbrugsstationen på Ørnegårdsvej 15. Her er der også en modtagebutik for den socioøkonomiske butik: I-Genbrug. Selve butikken ligger på Sandtoften 24. I butikken er der salg af de effekter, der bliver indleveret i modtagelsen på genbrugsstationen – evt. efter en mindre reparation eller istandsættelse.

Formidling på genbrugsstationen

Genbrugsstationen er meget mere end et modtagested for affald. På genbrugsstationen er der løbende formidling om affald, f.eks. gennem en digital tavle ved indkørslen og gennem opstillede vægge, der fortæller mere om det affald, du indleverer. Ovenpå mandskabsbygningen centralt på pladsen, ligger et formidlingslokale, der rummer forskellige undervisningstilbud til daginstitutioner og skoleklasser med mere. Mandskab fra genbrugsstationen og formidlingsmedarbejdere fra Affald og Genbrug står for undervisning og vejledning.

En tilbagevendende begivenhed er Grøn dag på genbrugsstationen. På Grøn Dag kan du blive skrevet op til en kompostbeholder, få udleveret kompostorm og høre mere om hvordan du dyrker din have uden brug af gift. Grøn Dag har i tidligere år fundet sted en lørdag i april/ maj.

Affald er slutproduktet ved forbrug – i hvert fald når det gælder den lineære økonomi:

Producent – forbruger – smid væk (diagram)

I den cirkulære økonomi bliver råstofferne i produktet anvendt i ny produktion eller sendt tilbage til biologiske kredsløb (hvis varen er produceret af materialer, der kan nedbrydes naturligt i naturen).

I den cirkulære økonomi er der tale om et lukket kredsløb, hvor råmaterialerne indgår i brugsfasen i flere omgange og sammenlagt over en længere periode. Den cirkulære økonomi giver et mindre behov for udvinding af nye råstoffer og samtidig er den mængde affald, der ikke kan indgå i ny produktion mindre eller fraværende. Den cirkulære økonomi rummer løsningen på en af vores tids store udfordringer, nemlig overudnyttelsen af jordens råstofressourcer.

Det er producenternes opgave at udvikle produkter der kan indgå i den cirkulære økonomi. Som forbruger kan du fremme interessen for at udvikle den cirkulære økonomi ved at vælge de produkter, der er udviklet med henblik på at kunne indgå i en cirkulære økonomi. En nem tilgang er at gå efter de miljømærkede produkter, hvor rettigheden til at anvende mærkerne kun kan opnås, når krav til kvalitet, indholdsstoffer,
demontering og meget mere, der understøtter at produktet kan indgå i cirkulære økonomi bliver overholdt. Læs mere på miljømærkning Danmarks hjemmeside: www.ecolabel.dk

Som forudsætning for at en ny produktion kan finde sted, har du som forbruger en vigtig opgave med at sørge for at produktet returneres via forhandleren ( f.eks. printerpatroner) eller via genbrugsstationen (f.eks. mursten). Kun derved kan råmaterialerne indgå i en ny produktion.

Når affaldet sorteres i rene fraktioner kan de genanvendes i ny produktion. Når affaldet sendes til forbrænding, f.eks. gennem fraktionen småt brændbart på genbrugsstationen eller via dagrenovationsordningen) kan det udnyttes til fjernvarmeproduktion , men dette kan kun ske en enkelt gang.